Regulamin sportowy

§1
Zasady ogólne

Polska Federacja Kyokushin Karate organizuje zawody w kategorii KUMITE i KATA.
Rodzaje zawodów karate Kyokushin organizowane bezpośrednio lub pośrednio przez PFKK:
 1. Regionalne, okręgowe i ogólnopolskie turnieje juniorów młodszych, juniorów, seniorów oraz seniorów starszych w konkurencjach kumite i kata.
 2. Puchar Polski seniorek i seniorów w konkurencji kumite i kata.
 3. Mistrzostwa Polski juniorów młodszych, juniorów, seniorów i seniorów starszych w konkurencjach kumite i kata.
 4. Międzynarodowe turnieje we wszystkich kategoriach w konkurencji kumite i kata.
W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy i zawodniczki spełniający następujące warunki:
 1. posiadają aktualne badania lekarskie,
 2. posiadają odpowiedni stopień szkoleniowy i staż treningowy,
 3. posiadają odpowiednie licencje swoich związków,
 4. zawodnicy i zawodniczki PFKK powinni posiadać obowiązkowo tzw. Budo Pass.
 5. w zawodach rangi mistrzostw mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie.
§2
Podział na regiony


REGION I (Północny) - woj. pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie
REGION II (Zachodni) - woj. lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie
REGION III (Centralno - Wschodni) - woj. podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubelskie
REGION IV(Południowy) - woj. świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie

§3
Kategorie wiekowe

 1. W kategorii JUNIOR mogą startować zawodnicy, którzy mają od 12lat/decyduje data urodzenia/ do 18 lat /decyduje rok urodzenia/
 2. W kategorii SENIOR mogą startować zawodnicy, którzy ukończyli 18lat
 3. W kategorii SENIOR STARSZY mogą startować zawodnicy, którzy mają ukończone 35 lat /decyduje data urodzenia /, a o górnej granicy wieku decyduje lekarz zawodów.
  • JUNIORZY nie mogą rywalizować z zawodnikami ze starszych grup wiekowych w konkurencji kumite.
  • Warunkiem rozegrania kategorii jest minimum 8 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników o łączeniu i rozegraniu kategorii decyduje sędzia główny i kierownik zawodów.
§4
Kategorie wagowe

 1. Kategorie wagowe juniorów
  Chłopcy:
  • 12-13lat: do 45kg i pow. 45kg
  • 14-15lat: do 55kg i pow. 55kg
  • 16-17lat: do 65kg, do 75kg i pow. 75kg
  Dziewczęta:
  • 12-13lat: do 40kg i pow. 40kg
  • 14-15lat: do 50kg i pow. 50kg
  • 16-17lat: do 60kg i pow. 60kg
 2. Kategorie wagowe dla seniorów:
  Mężczyźni:
  • do 70 kg
  • do 80 kg
  • do 90 kg
  • pow.90 kg
  Kobiety:
  • do 55kg
  • do 65kg
  • pow. 65kg
 3. Kategorie wagowe seniorów starszych:
  • do 70 kg
  • pow. 70 kg
 4. Kategoria open bez limitu wagowego.
Dopuszcza się 1 kg tolerancji wagowej.
Na zawodach rangi mistrzostw nie ma tolerancji wagowej.

§9
WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

 1. Ważenia zawodników dokonuje Komisja Sędziowska w składzie 2 osobowym.
 2. Ważenia dokonuje się na wadze dziesiętnej lub elektronicznej.
 3. Zawodnik powinien posiadać prawidłowo wypełniony Budo Pas i dowód tożsamości.
 4. Zawodnik może być kilkakrotnie ważony, dopuszcza się 1 kg tolerancji wagowej za wyj±tkiem zawodów rangi mistrzostw.
 5. Kierownik ekipy ma prawo sprawdzić zapiski Komisji.
 6. Ważenia zawodniczek dokonują kobiety sędziowie.
 7. Komisja Sędziowska i lekarz zawodów odnotowuj± na formularzu wyniki wagi i inne.
 8. Formularz powinien zawierać
  • nazwę zawodów
  • kategorię
  • nazwisko i imię
  • wynik ważenia
  • podpisy komisji
§ 10
Losowanie

 1. Losowania zawodników dokonuje Komisja Losuj±ca.
 2. Komisja sporz±dza protokół i listy walk tzw. drabinki oraz tabele kata i przekazuje je sekretarzowi zawodów.
 3. Komisja do losowania zawodników może wykorzystać program komputerowy.
 4. Zawodnicy z czołowych lokat z ostatnich mistrzostw powinni być rozstawieni w dalszej kolejności zawodnicy z tego samego klubu.
 5. Losowania dokonuje się minimum w przeddzień zawodów.
§5
Czas walki

 1. JUNIORZY do 15lat: 1,5 min. + 1 min. dogrywki
 2. JUNIORZY i SENIORKI: 2 min. + 2 min. dogrywki
 3. SENIORZY: 2 min. w eliminacjach + 2 min. dogrywki, 3 min. + 2 min. dogrywki od 1/8 następnie waga, deski 2 min.
 4. SENIORZY STARSI: 2 min. + 1 min. dogrywki
§6
Rodzaje zawodów /szczegóły/

Polska Federacja Kyokushin Karate w sposób bezpośredni lub pośredni organizuje na terenie kraju n/w zawody:
 1. Seniorzy i seniorki:
  1. Mistrzostwa Polski - kumite wagowe i kata
  2. Mistrzostwa Polski kumite open
  3. Mistrzostwa Regionu - kumite wagowe i kata
  4. Turnieje ogólnopolskie
 2. Juniorzy i juniorki:
  1. Mistrzostwa Polski - kumite wagowe i kata
  2. Mistrzostwa Regionu - kumite wagowe i kata
  3. Turnieje ogólnopolskie
 3. Seniorzy starsi:
  1. Mistrzostwa Polski - kumite wagowe i kata
  2. Mistrzostwa Regionu kumite wagowe
  3. Turnieje ogólnopolskie
 • w zawodach może startować dowolna liczba zawodników, jeżeli regulamin zawodów nie stanowi inaczej.
 • w celu realizacji zawodów PFKK może współpracować z innymi organizacjami i stowarzyszeniami karate oraz innych sztuk i sportów walki
§7
Organizacja zawodów

 1. Komunikat zawodów.
  • komunikaty Mistrzostw Polski zatwierdza zarząd PFKK
  • komunikat powinien być wysłany do klubów najpóźniej 30 dni przed planowanymi zawodami.
  Komunikat organizacyjny zawodów powinien zawierać:
  1. termin i miejsce zawodów
  2. nazwę organizatora i współorganizatorów
  3. adres do korespondencji, nr telefonu, w miarę możliwości nr faxu lub e-mail
  4. informację o możliwości rezerwacji noclegów z ceną / kilka propozycji /
  5. miejsce i termin narady kierowników ekip
  6. miejsce i termin (czas) kontrolnego i oficjalnego ważenia zawodników
  7. plan minutowy zawodów
  8. opis rozgrywanej konkurencji
  9. formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać:
   • nazwę klubu zgłaszającego zawodnika
   • kategorie
   • nazwisko i imię zawodnika
   • datę urodzenia, stopień
   • nazwisko kierownika ekipy lub trenera
   • pieczęć klubu i podpisy osób upoważnionych do zgłoszenia
   • zgłoszenie może być przesłane pocztą lub faxem lub pocztą elektroniczną

 2. Organizator zawodów:
  1. powinien spełnić wszystkie warunki organizacyjne imprezy zawarte w komunikacie zawodów
  2. organizator ma obowiązek ubezpieczyć zawody od NW i OC i przedstawić stosowne dokumenty kierownikowi zawodów
  3. organizator zapewnia sędziemu głównemu nocleg, wyżywienie i zwrot kosztów przejazdu
  4. w trakcie zawodów organizator powinien:
   • zapewnić obecność w czasie trwania zawodów obsługi medycznej,
   • przygotować pomieszczenie lub miejsce z wagą lekarską dla komisji sędziowskiej w celu sprawdzenia wagi zawodników i wymaganych dokumentów,
   • przygotować i oznaczyć miejsca rozgrywania poszczególnych konkurencji zgodnie z przepisami,
   • zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia konkurencji zgodnie z przepisami tj. np. mata, chorągiewki, tabliczki oceny kata, szarfy, ochraniacze korpusu i kaski, gong lub inny sygnalizator dźwiękowy, woreczki, krzesełka dla sędziów,
   • zabezpieczyć odpowiednie warunki socjalne dla zawodników tj. szatnie i toalety,
   • przygotować miejsca dla widowni w bezpiecznej odległości od miejsca rozgrywania konkurencji i sekretariatu zawodów,
   • zapewnić miejsce lub pokój do narady sędziów,
   • przygotować miejsce i sprzęt do poprawnego działania sekretariatu zawodów a także dostarczyć niezbędne materiały informacyjne.

 3. Kierownik zawodów:
  1. sprawuje merytoryczną kontrolę nad prawidłowym przebiegiem zawodów
  2. wyznacza skład Komisji Sędziowskiej weryfikującej zawodników przed zawodami oraz skład Komisji Losującej,
  3. po zapoznaniu się z protokołem Komisji Sędziowskiej weryfikującej ostatecznie podejmuje decyzję o starcie w zawodach,
  4. współpracuje z organizatorem zawodów i sędzią głównym
  5. nadzoruje pracę sekretariatu, spikera i służby medycznej
  6. po uzgodnieniu z Sędzią Głównym może wycofać sędziego z zawodów za naruszenie regulaminu
  7. przyjmuje protesty
  8. po zawodach sporządza sprawozdanie i komunikat końcowy zawodów
  • funkcję kierownika zawodów może pełnić Sędzia Główny
  • kierownikiem zawodów nie może być trener lub kierownik ekipy

 4. Sędzia Główny:
  1. wraz z całym zespołem sędziowskim w sprawach organizacyjnych podlega kierownikowi zawodów.
  2. odpowiada za prawidłowe sędziowanie zawodów a w sprawach spornych podejmuje ostateczną decyzję.
  3. wyznacza składy sędziowskie i sędziów maty oraz sędziów pomocniczych
  4. jest cały czas obecny w trakcie trwania zawodów
  5. po zawodach sporządza protokół z oceną pracy sędziów
  • sędzią głównym powinna być osoba z dużym doświadczeniem sędziowskim oraz z wysokim stopniem dan
  • w zawodach okręgowych i klubowych obowiązują te same zasady

 5. Sędzia zawodów
  1. sędzią zawodów może zostać osoba posiadająca kilkuletni staż w karate i ukończone odpowiednie kursy sędziowskie
  2. sędzia nie może pełnić podczas zawodów roli trenera lub sekundanta
  3. w sprawach sędziowskich podlega Sędziemu Głównemu zawodów
  4. odpowiada za prawidłową ocenę sędziowanej konkurencji
  5. pracuje w zespole wyznaczonym i zatwierdzonym przez Sędziego Głównego

 6. Służba medyczna zawodów
  1. W skład służby medycznej zawodów wchodzić może odpowiednio przeszkolony lekarz lub ratownicy medyczni,
  2. Lekarz zawodów może zbadać zawodników przed rozpoczęciem zawodów i sprawdzić zdolność do udziału w turnieju pod względem medycznym,
  3. Przedstawiciel służby medycznej jest obecny na sali gdzie trwają zawody w wyznaczonym miejscu z łatwym dostępem do maty,
  4. W razie kontuzji odniesionej przez zawodnika decyzję o dalszej jego zdolności do walki podejmuje przedstawiciel służby medycznej w ciągu 3 min. i jego decyzja jest ostateczna.

 7. Sekretariat zawodów:
  1. sekretariat zawodów odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie zawodów zgodnie z harmonogramem oraz prawidłowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji
  2. w skład sekretariatu wchodzą następujące osoby współpracujące ze sobą:
   • kierownik zawodów
   • sędzia główny
   • organizator zawodów
   • sekretarz
   • spiker zawodów
   • osoby pomocnicze w zależności od potrzeb (np. obsługa komputerowa, tłumacz języka obcego itp.)
  3. sekretarz zawodów prowadzi niezbędne dokumenty związane z konkurencjami w trakcie zawodów (tabele konkurencji kata i drabinki kumite)
  4. spiker zawodów przekazuje niezbędne informacje dla publiczności i zawodników związane z imprezą
  5. możliwe jest łączenie funkcji sekretarza i spikera zawodów

 8. Komisja Sędziowska i Komisja Losująca:
  1. zakres działania w/w komisji określa §9 i §10
  2. decyzją kierownika zawodów możliwe jest łączenie pracy tych dwóch komisji
§8
Warunki uczestnictwa w zawodach

W zawodach mogą brać udział zawodnicy spełniający następujące warunki:
 1. Są członkami PFKK i posiadają poprawnie wypełniony Budo Pass
 2. Są członkami innych związków, stowarzyszeń karate oraz innych sztuk i sportów walki i posiadają odpowiednie zaświadczenia ze swoich klubów o stopniu i stażu treningowym potwierdzone pieczątką i podpisem osoby upoważnionej.
 3. Posiadają odpowiedni stopień:
  1. seniorzy minimum 4 kyu (dotyczy kata i kumite)
  2. juniorzy minimum 6 kyu (dotyczy kumite)
  3. juniorzy młodsi minimum 8kyu i dwa lata treningu (dotyczy kumite)
  4. w zawodach kata juniorów min 10kyu
 4. Wiek zawodnika zgodny jest z §3, a waga zawodnika z §4.
 5. Posiadają adnotację sportowo-lekarską potwierdzającą dobry stan zdrowia w Budo Pasie.
 6. Posiadają dowód osobisty - osoby pełnoletnie
 7. Niepełnoletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach kumite.
 8. Zostali zgłoszeni przez klub i opłacili startowe.
 9. Zostali zweryfikowani przez Komisję Sędziowską.
 10. Posiadają białe karate-gi i pas zgodny z posiadanym stopniem kyu lub dan wpisanym w Budo-Pass.
 11. Startujący w kumite posiadają obowiązkowe ochraniacze zgodnie z przyjętymi standardami PFKK
  1. seniorzy - suspensoria,
  2. seniorki - ochraniacze piersi,
  3. seniorzy starsi i juniorzy - ochraniacze typu 'goleń stopa' i piąstkówki,
  4. w kategorii junior i senior starszy kaski zapewnia organizator lub zatwierdza posiadane własne sędzia główny,
 • zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej konkurencji: kumite lub kata. W kumite tylko w jednej kategorii wagowej.
 • W Mistrzostwach Polski prawo startu mają tylko obywatele polscy.
 • Zawodnicy powinni być zgłoszeni do zawodów nie później niż 10 dni przed planowanymi zawodami rangi mistrzostw lub 5 dni przed turniejami okręgowymi i klubowymi. Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu dołączonym do komunikatu zawodów.
§ 11
Nagrody i kary

 1. Na zawodach przyznaje się obowiązkowo następujące nagrody:
  • Mistrzostwa Polski - medal + dyplom za miejsca 1-3, dyplom za miejsce 4
  • Mistrzostwa Okręgu - medal + dyplom za miejsca 1-3, dyplom za miejsce 4
  • Turnieje ogólnopolskie - medal + dyplom za miejsca 1-3
  • Turnieje regionalne i międzyklubowe - dyplomy za miejsca 1-3
  • organizator może dodatkowo przyznać puchar, nagrody rzeczowe lub pieniężne
  • organizator decyduje o dodatkowych nagrodach takich jak:
   1. najlepszy zawodnik
   2. najlepszy technik
   3. za ducha walki
   4. najlepszy w teście tameshiwari
   5. najlepsza drużyna

 2. Kierownik zawodów ma prawo ukarać ekipę karą pieniężną za :
  1. nieusprawiedliwione niestawienie się zawodnika do walki - 5x wpisowe
  2. nieobecność zawodników na ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów - 3x wpisowe od zawodnika
  3. nieobecność zawodnika w czasie ceremonii dekoracji - 3x wpisowe
  4. za nie sportowe zachowanie zawodników i innych członków ekipy - 10x wpisowe
Nie uiszczenie w/w kar może być powodem nie dopuszczenia ekipy do następnych zawodów niezależnie od rangi.

§12
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach organizacyjnych nie ujętych w regulaminie decyzję w trakcie zawodów podejmuje Kierownik Zawodów, a w sprawach sędziowskich Sędzia Główny.
 2. Po zakończeniu zawodów Kierownik Zawodów sporządza sprawozdanie i komunikat końcowy.
 3. Sędzia Główny po zakończeniu zawodów sporządza sprawozdanie dotyczące pracy sędziów, które powinno zawierać spis sędziów oraz ekip sędziowskich i ich ocenę pracy.
 • Sprawozdanie powinno być oceną zawodów pod względem organizacyjnym i pracy sędziów. Do sprawozdania powinien być dołączony komunikat końcowy.
 • Komunikat końcowy powinien zawierać kolejność zajętych miejsc przez zawodników w poszczególnych kategoriach, ilość zawodników ogółem, ilość klubów biorących udział w zawodach.