Regulamin stopni

I. Egzaminatorzy

 1. Egzaminatorem Polskiej Federacji Kyokushin Karate może zostać osoba, która spełni następujące warunki:
  • jest członkiem PFKK
  • posiada min 3dan
  • otrzymała akceptację Zarządu PFKK

  1. Uprawnienia egzaminatora wydaje Zarząd PFKK na czas określony.
  2. Egzaminator przed przystąpieniem do egzaminowania powinien posiadać pełną listę przystępujących do egzaminu.
  3. Egzaminator po zakończeniu egzaminu zobowiązany jest dostarczyć kompletne rozliczenie egzaminu tzn. protokół egzaminacyjny i rozliczenie finansowe.
  4. Forma i zakres egzaminu zależy od egzaminatora.
  5. Egzaminator związkowy indywidualnie może przeprowadzić egzamin w pełnym zakresie na stopnie szkoleniowe junior oraz na stopnie szkoleniowe senior do 2kyu włącznie.

 2. Komisja egzaminacyjna powinna składać się z min. 3 członków w tym przewodniczącego - głównego egzaminatora oraz członków pełniących funkcję doradczą.
  1. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin na wyższe stopnie szkoleniowe senior 1-2kyu oraz stopnie mistrzowskie.
  2. Komisja egzaminacyjna prowadząca egzamin na stopnie mistrzowskie dan powinna składać się z najbardziej doświadczonych egzaminatorów posiadaczy najwyższych stopni mistrzowskich. O wyborze takiej Komisji decyduje Zarząd PFKK.
II. Zasady egzaminowania

 1. Protokół egzaminacyjny powinien być sporządzony w min. 2 egzemplarzach gdzie jeden egzemplarz przeznaczony jest dla PFKK a drugi dla egzaminatora.

  WZÓR:


  POLSKA FEDERACJA KYOKUSHIN KARATE
  Protokół egzaminacyjny na stopnie szkoleniowe kyu junior/senior w Kyokushin Karate

  Organizator: (nazwa klubu)
  Miejsce: ............    Data: .. / .. / ....
  Lp. Imię Nazwisko Data urodzenia Kyu po egzaminie
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.


  Egzaminator: ........................................................................
  lub Komisja w składzie:  Podpis: ................................................. 2. Podczas egzaminu praktycznego ocenie podlegają umiejętności techniczne oraz sprawność fizyczna uczestnika egzaminu. Forma przeprowadzenia egzaminu praktycznego zależy od prowadzącego egzamin.

 3. Egzamin teoretyczny może być przeprowadzony dla osób zdających na min. 2kyu przez Komisję Egzaminacyjną. Forma przeprowadzenia egzaminu teoretycznego zależy od Komisji. Egzamin ten obejmuje wiedzę dotyczącą rozumienia nazewnictwa japońskiego używanego podczas treningów kyokushin oraz wiedzę ogólną na temat karate.

 4. Opłatę egzaminacyjną ustala zarząd PFKK. W skład opłaty egzaminacyjnej wchodzą:
  • opłata egzaminatora,
  • opłata związkowa,
  • opłata organizatora egzaminu.


 5. Dokumentem stwierdzającym zdanie egzaminu i posiadanie odpowiedniego stopnia uczniowskiego jest certyfikat wydany przez PFKK z kolejnym numerem identyfikacyjnym i podpisem egzaminatora oraz wpis w Budopasie. Osobą odpowiedzialną za wydanie certyfikatu jest Egzaminator.

 6. Dokumentem potwierdzającym zdanie egzaminu i posiadanie odpowiedniego stopnia mistrzowskiego jest certyfikat wydany przez Światową Organizację, z którą współpracuje PFKK oraz wpis w Budopasie dokonany przez Prezesa PFKK.

III. Stopnie szkoleniowe uczniowskie junior

 1. Stopnie szkoleniowe junior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate do 16 roku życia.

 2. Do egzaminu na stopnie szkoleniowe junior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min. 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne.

 3. System stopni i oznaczenia: stopnie zostały podzielone na dwie części z wyjątkiem pasów brązowych.
  Belka czerwona oznacza stopień junior
  • biały pas - osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi
  • pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu w tym:
   • 10kyu: 10/1 (jedna belka czerwona), 10/2 (dwie belki czerwone)
   • 9kyu: 9/1 (jedna belka niebieska + jedna belka czerwona), 9/2 (jedna belka niebieska + dwie belki czerwone)
  • niebieski pas: 8kyu i 7kyu w tym:
   • 8kyu: 8/1 (jedna belka czerwona), 8/2 (dwie belki czerwone)
   • 7kyu: 7/1 (jedna belka żółta + jedna belka czerwona), 7/2 (jedna belka żółta + dwie belki czerwone)
  • żółty pas: 6kyu i 5kyu w tym:
   • 6kyu: 6/1 (jedna belka czerwona), 6/2 (dwie belki czerwone)
   • 5kyu: 5/1 (jedna belka zielona + jedna belka czerwona), 5/2 (jedna belka zielona + dwie belki czerwone)
  • zielony pas: 4kyu i 3kyu w tym:
   • 4 kyu: 4/1 (jedna belka czerwona), 4/2 (dwie belki czerwone)
   • 3kyu: 3/1 (jedna belka brązowa + jedna belka czerwona), 3/2 (jedna belka brązowa + dwie belki czerwone)
  • brązowy pas: 2kyu i 1kyu w tym:
   • 2kyu (jedna belka czerwona)
   • 1kyu (jedna belka czarna + jedna belka czerwona)


 4. Wymogi dodatkowe
  • W momencie ukończenia przez ćwiczącego 16 roku życia automatycznie przechodzi on na system stopni senior. Decyzję zmiany oznaczenia podejmuje prowadzący zajęcia instruktor odpowiedzialny za szkolenie w danym klubie.
  • Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 8kyu do 1kyu.
  • Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 6kyu do 1kyu. Walki mogą odbywać się jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze.
  • Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie uczniowskie jednocześnie z wykluczeniem stopni 2kyu i 1kyu.


 5. Wymagania egzaminacyjne

  BIAŁY PAS 0 KYU - początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne.

  POMARAŃCZOWY PAS 10/1 i 10/2 KYU
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje (dachi): haisoku-dachi, musubi-dachi, heiko-dachi, shizen-dachi, zenkutsu-dachi
  2. Uderzenia: pchnięcia (uchi - tsuki): seiken-chudan-tsuki, seiken-jodan-tsuki, uraken-shomen-uchi
  3. Bloki (uke): seiken-jodan-uke
  4. Kopnięcia (keri): hiza-geri, kin-geri
  5. Techniki oddychania (kokyu-ho): sin-kokyu

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 10, wznosy tułowia leżąc x 10, przysiady z wyskokiem x 10, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10


  POMARAŃCZOWY PAS Z NIEBIESKĄ BELKĄ 9/1 i 9/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu 10 kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: sanchin-dachi, uchihachiji-dachi, kiba-dachi,
  2. Uderzenia: seiken-ago-uchi, uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
  3. Bloki: seiken-gedan-barai
  4. Kopnięcia: mae-geri, mae-kage,

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. W zenkutsu-dachi w przód (mae), w tył (sagari), obrót (mawate) z pojedyńczą techniką (tsuki, keri, uke)

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 15, wznosy tułowia leżąc x 15, przysiady z wyskokiem x 15, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 15
  3. Gimnastyka: Przewrót w przód i w tył na materacu lub macie


  PAS NIEBIESKI 8/1 i 8/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: kumite-no-kame, kokutsu-dachi - poruszanie mae-ni, sagari, mawate
  2. Uderzenia: shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu-uchi-komi, uraken-shita-uchi
  3. Blok: seiken-soto-uke, seiken-uchi-uke
  4. Kopnięcia: mawashi-geri,
  5. Techniki oddychania: nogare-omotte, nogare-gyaku

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Wykonanie kilku technik w poruszaniu w określonych pozycjach np.
   - zenkutsu-dachi + nihon-tsuki
   - zenkutsu-dachi + sanbon-tsuki
   - zenkutsu-dachi + nihon uke(bloki)
   - zenkutsu-dachi + nihon keri(kopnięcia)
   - kokutsu-dachi + uchi-uke
  2. 2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) z pojedynczą techniką: uderzenie lub kopnięcie

  Kata: Taikyoku I, II

  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z chwytu za rękę
  2. Pady w przód, w tył, w bok

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siadzie motylkowym
  2. Skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
  3. Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera

  Kumite: zasady walki jak dla juniorów - Ju-kumite 3 x 30s.

  PAS NIEBIESKI Z ŻÓŁTĄ BELKĄ 7/1 i 7/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: nekoashi-dachi, tsuruashi-dachi
  2. Uderzenia: Shuto-gammen-uchi, shuto-hizo-uchi, shuto-uchi-uchi, Tettsui-oroshi-uchi, tettsui-gammen-uchi (komi-kame), tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi
  3. Bloki: shuto-mawashi-uke, seiken-uchi-uke/seiken-gedan-barai
  4. Kopnięcia: kansetsu-geri, yoko-geri, yoko-kage
  5. Techniki oddychania (kokyu-ho): ibuki

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Kokutsu-dachi + shuto-mawashi-uke - mae-ni, sagari, mawate
  2. Unsoku oi-ashi, okuri-ashi w kumite-no-kamae (pozycja walki): z pojedynczymi technikami ręcznymi i nożnymi

  Kata: Taikyoku III, Pinian I

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: w siadzie prostym dosięgnąć głową do wyprostowanych kolan
  2. Skłony brzucha leżąc x 35, wznosy tułowia leżąc x 35, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
  3. Gimnastyka: przerzut bokiem - "gwiazda"

  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z duszenia z przodu i tyłu

  Kumite - zasady walki jak dla juniorów - Ju-kumite 5 x 30s.


  PAS ŻÓŁTY 6/1 i 6/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: tei-kokutsu-dachi, enoji-dachi, kake-dachi
  2. Uderzenia: nukite, shotei, koken-uchi, seiken-kagi-uchi, morote-tsuki
  3. Bloki: morote-uke, mae-mawashi-uke
  4. Kopnięcia: uchi-mawashi-kage, soto-mawashi-kage, ushiro-geri

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Zenkutsu-dachi poruszanie: mae-ni, sagari, ura, kaiten z technikami tsuki i uke
  2. Zenkutsu-dachi - kopnięcie + tsuki
  3. Zenkutsu-dachi - uke + gyaku-tsuki
  4. Zenkutsu-dachi - enkai gyaku-zuki

  Kata: Pinian II, Juji-kata

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: w siedzeniu w rozkroku dosięgnąć głową do podłoża
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
  3. Stanie na rękach z asekuracją partnera - 30s.

  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z chwytu za gi

  Kumite: Ju-kumite 7 x 30s.


  PAS ŻÓŁTY Z ZIELONĄ BELKĄ 5/1 i 5/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Uderzenia: Hiji-jodan-ate, hiji-age-ate, hiji-oroshi
  2. Bloki: juji-uke, haito-uke, hiji-uke
  3. Kopnięcia: ura-mawashi-geri

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. W pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, sanchin-dachi z kombinacjami technik typu blok + uderzenie, kopniecie + uderzenie
  2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

  Kata: Pinian III, Juji-kata: z pojedynczą techniką uke, uchi, keri

  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z obchwytu tyłem

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: W staniu skłon w przód i dosięgnąć dłońmi do podłoża
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 35, ugięcia ramion (pompki) x 20
  3. Stanie na rękach z asekuracją partnera - 40s

  Kumite: Ju-kumite 5x 60s.


  PAS ZIELONY 4/1 i 4/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Uderzenia: koken-uchi, haito-uchi
  2. Bloki: koken-uke, shotei-uke
  3. Kopnięcia: ushiro-mawashi-geri

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. W zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik
  2. Łączenie kilku pozycji z technikami np
   - kokutsu-dachi shuto-mawashi-uke + zenkutsu-dachi + gyaku-zuki
   - zenkutsu-dachi + oi-zuki + tei-kokutsu-dachi + shotei-uke + enoji-dachi + gyaku-zuki

  Kata: Pinian IV, Juji-kata wykonane na dwie strony z zadanymi technikami: uke + gyaku-tsuki
      Kata bunkai Pinian I-IV
  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z obchwytu przodem

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
  2. Siła: skłony brzucha leżąc x 45, wznosy tułowia leżąc x 45, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 25
  3. Stanie na rękach z asekuracją partnera - 50s.

  Kumite: Ju-kumite 6 x 60s.


  PAS ZIELONY Z BRĄZOWĄ BELKĄ 3/1 i 3/2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. W zenkutsu-dachi i kokutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik

  Kata: Gekisai-dai, Juji-kata w pozycji kokutsu-dachi, kumite-no-kamae
      Bunkai kata: Pinian I-IV
  Samoobrona:
  1. Uwalnianie z duszenia

  Sprawność fizyczna:
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 30
  • Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera - 50s.

  Kumite: Ju-kumite 7 x 60s.


  PAS BRĄZOWY 2/1 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  1. Znajomość technik i nazewnictwa technik zastosowanych w kata Pinian
  2. Poruszanie w pozycji walki z kombinacją technik

  Kata:Pinian V
      Bunkai: kata Pinian I-V
  Sprawność fizyczna:
  1. Siła: skłony brzucha leżąc x 60, wznosy tułowia leżąc x 60, przysiady z wyskokiem x 50, ugięcia ramion (pompki) x 35
  2. Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera - 60s.

  Kumite: Ju-kumite 8 x 60s.


  PAS BRĄZOWY Z CZARNĄ BELKĄ 1/1 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  1. Znajomość i zastosowanie technik oraz nazewnictwa w kata do 1kyu włącznie

  Kata:Gekisai-sho, Yantsu
      Bunkai kata Pinian I-V
  Sprawność fizyczna:
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 70, wznosy tułowia leżąc x 70, przysiady z wyskokiem x 60, ugięcia ramion (pompki) x 40
  • Gimnastyka: stanie na rękach z asekuracją partnera - 60s.

  Kumite: Ju-kumite 10 x 60s.
IV. Stopnie szkoleniowe uczniowskie senior

 1. Stopnie szkoleniowe senior przyznawane są uczestnikom zajęć kyokushin karate od 16 roku życia.

 2. Do egzaminu na stopnie szkoleniowe senior dopuszczone mogą być osoby, które uczestniczyły systematycznie w zajęciach kyokushin min. 3 miesiące i spełniły wszystkie wymogi szkoleniowe i organizacyjne.

 3. System stopni i oznaczeń: zgodny ze światowymi oznaczeniami
  • biały pas - osoby, które nie zdały żadnego egzaminu w kyokushin karate i dopiero zaczynają systematyczne treningi
  • pomarańczowy pas: 10kyu i 9kyu (jedna niebieska belka)
  • niebieski pas: 8kyu i 7kyu (jedna żółta belka)
  • żółty pas: 6kyu i 5kyu (jedna zielona belka)
  • zielony pas: 4kyu i 3kyu (jedna brązowa belka)
  • brązowy pas: 2kyu i 1kyu (jedna czarna belka)


 4. Wymogi dodatkowe
  • Sprawdzianowi umiejętności wykonania układów kata obowiązkowo podlegają zdający egzamin na 8kyu - 1kyu.
  • Sprawdzianowi umiejętności walki obowiązkowo podlegają zdający na 6kyu - 1kyu. Walki egzaminacyjne mogą odbywać się w pełnym kontakcie w zabezpieczeniu w odpowiednie ochraniacze. Osoby niepełnoletnie walki egzaminacyjne mogą odbywać jedynie w ograniczonym kontakcie z zabezpieczeniem w odpowiednie ochraniacze.
  • Decyzją instruktora prowadzącego treningi i egzaminatora ćwiczący może podczas egzaminu zdawać na dwa stopnie jednocześnie z wyjątkiem egzaminu na stopnie 2kyu i 1kyu.


 5. Wymagania egzaminacyjne

  BIAŁY PAS 0 KYU - początkujący, rozpoczynający naukę karate. Biały pas poznaje elementy techniczne karate, sposób zachowania i zasady panujące w dojo, nazewnictwo stosowane podczas treningów, poszerza i rozwija swoje predyspozycje fizyczne i psychiczne.

  POMARAŃCZOWY PAS 10 KYU

  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje (dachi): haisoku-dachi, musubi-dachi, heiko-dachi, shizen-dachi, uchihachiji-dachi, sanchin-dachi, zenkutsu-dachi
  2. Uderzenia - pchnięcia (uchi - tsuki): seiken-chudan-tsuki, seiken-jodan-tsuki, seiken-ago-uchi, uraken-shomen-uchi, uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
  3. Bloki (uke): seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai
  4. Kopnięcia (keri): mae-kage, hiza-geri, kin-geri
  5. Techniki oddychania (kokyu-ho): sin-kokyu

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Poruszanie w zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate) z wyżej wymaganymi pojedyńczymi technikami (tsuki, keri, uke)

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
  2. Siła: Skłony brzucha leżąc x 20, wznosy tułowia leżąc x 20, przysiady z wyskokiem x 20, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10, podskoki (tobi-geri) do wysokości pasa
  3. Stanie na rękach z asekuracją partnera - 20s.
  4. Przewrót w przód i w tył

  Kumite:
  • Yakusoku-kumite: blok przeciw określonym atakom - ręka blokuje uderzenie, noga blokuje uderzenie, ręka blokuje kopnięcie, noga blokuje kopnięcie


  POMARAŃCZOWY PAS Z NIEBIESKĄ BELKĄ 9 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu 10 kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: kiba-dachi, shiko-dachi, tsuruashi-dachi
  2. Uderzenia: seiken-kagi-tsuki, uraken-mawashi-uchi, uraken-shita-uchi
  3. Bloki: seiken-soto-uke, seiken-uchi-uke
  4. Kopnięcia: mae-geri, mawashi-geri, uchi-mawashi-kage, soto-mawashi-kage

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Poruszanie w zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate) z wyżej wymaganymi pojedyńczymi technikami (tsuki, keri, uke)

  Sprawność fizyczna:
  1. Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku stojąc
  2. Siła: Skłony brzucha leżąc x 20, wznosy tułowia leżąc x 20, przysiady z wyskokiem x 20, ugięcia ramion (pompki) na dłoniach x 10, podskoki (tobi-geri) do wysokości pasa
  3. Stanie na rękach z asekuracją partnera - 20s.
  4. Przewrót w przód i w tył

  Samoobrona: Pady w przód, w tył, w bok

  Kumite:
  • Yakusoku-kumite: blok przeciw określonym atakom - ręka blokuje uderzenie, noga blokuje uderzenie, ręka blokuje kopnięcie, noga blokuje kopnięcie


  PAS NIEBIESKI 8 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: kumite-no-kame, kokutsu-dachi - poruszanie mae-ni, sagari, mawate, tsuru-ashi-dachi
  2. Uderzenia: Shuto-gammen-uchi, shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu-uchi-komi, shuto-hizo-uchi, shuto-uchi-uchi
  3. Blok: seiken-uchi-uke/seiken-gedan-barai
  4. Kopnięcia: yoko-kage, yoko-geri, kansetsu-geri
  5. Techniki oddychania (kokyu-ho): nogare-omote, nogare-gyaku

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Wykonanie kilku technik w poruszaniu w zenkutsu-dachi. np.:
   - Zenkutsu-dachi + nihon-tsuki
   - Zenkutsu-dachi + sanbun-tsuki
   - Zenkutsu-dachi + nihon uke
   - Zenkutsu-dachi + uke + gyaku-tsuki
   - Zenkutsu-dachi + mae-geri + gyaku-tsuki
  2. Poruszanie: w kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, z technikami ręcznymi i nożnymi

  Kata: Taikyoku I, II

  Sprawność fizyczna:
  • Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku siedząc
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20, podskoki do wysokości pasa + 5cm
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera - 30s.
  • Przerzut bokiem - gwiazda

  Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za rękę

  Kumite:
  1. Yakusoku-kumite: sanbun-kumite
  2. Ju-kumite 3 x 1,5min


  PAS NIEBIESKI Z ZÓŁTĄ BELKĄ 7 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: neko-ashi-dachi
  2. Uderzenia: tettsui, nukite, shotei
  3. Bloki: mae-mawashi-uke, shuto-mawashi-uke
  4. Kopnięcia: ushiro-geri
  5. Techniki oddychania (kokyu-ho): ibuki

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Sanchin-dachi - poruszanie w przód, w tył, obroty + techniki ręczne np; gyaku-tsuki
  2. Kokutsu-dachi - poruszanie mae-ni, sagari, mawate + shuto-mawashi-uke
  3. Kombinacje w zenkutsu-dachi i kokutsu-dachi typu: blok + gyaku-tsuki, kopniecie + gyaku-tsuki
  4. Kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, z technikami ręcznymi i nożnymi

  Kata: Taikyoku III, Pinian I

  Sprawność fizyczna:
  • Gibkość: dosięgnąć głową do podłoża w szerokim rozkroku siedząc
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 30, wznosy tułowia leżąc x 30, przysiady z wyskokiem x 30, ugięcia ramion (pompki) x 20
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera - 30s.
  • Przerzut bokiem - gwiazda
  • Podskoki do wysokości pasa + 5cm

  Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za obie ręce

  Kumite:
  • Yakusoku-kumite: sanbun-kumite
  • Ju-kumite 5 x 1,5min


  PAS ŻÓŁTY 6 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Pozycje: tei-kokutsu-dachi, enoji-dachi, kake-dachi
  2. Uderzenia: koken-uchi, haito-uchi, morote-tsuki
  3. Bloki: koken-uke, haito-uke, juji-uke, morote-uke
  4. Kopnięcia: ura-mawashi-geri, ushiro-mawashi-geri

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Zenkutsu-dachi - Enkai gyaku-zuki
  2. Zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z technikami
  3. Kokutsu-dachi + shuto-mawashi-uke + gyaku-tsuki
  4. Kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi,, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

  Kata: Pinian II, Juji-kata

  Sprawność fizyczna:
  • Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siedzeniu w tzw. motylku
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 40, wznosy tułowia leżąc x 40, przysiady z wyskokiem x 40, ugięcia ramion (pompki) x 30
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera - 40s.
  • Przewrót w przód z partnerem tzw. gąsienica
  • Podskoki do wysokości pasa + 10cm

  Samoobrona: Uwalnianie z chwytu za gi

  Kumite: Ju-kumite 10 x 1,5min


  PAS ŻÓŁTY Z ZIELONĄ BELKĄ 5 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Kihon-geiko: (podstawy techniczne)
  1. Uderzenia: hiji-jodan-ate, hiji-age-ate, hiji-oroshi
  2. Bloki: hiji-uke

      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, sanchin-dachi z kombinacjami technik typu blok + uderzenie, kopniecie + uderzenie
  2. Kumite-no-kamae (pozycja walki) - unsoku: oi-ashi, okuri-ashi, noki-ashi, hiraki-ashi z kombinacjami technik

  Kata: Pinian III, Juji-kata: z pojedynczą techniką uke, uchi, keri
      Kata bunkai Pinian I-III

  Sprawność fizyczna:
  • Gibkość: dosięgnąć głową do stóp w siedzeniu w tzw. motylku
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 50, wznosy tułowia leżąc x 50, przysiady z wyskokiem x 50 ugięcia ramion (pompki) x 40
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera - 50s.
  • Przewrót w przód z partnerem tzw. gąsienica
  • Podskoki do wysokości pasa + 15cm

  Samoobrona:
  • Uwalnianie z obchwytów tyłem

  Kumite: : Ju-kumite 10 x 1,5min


  PAS ZIELONY 4 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
      Ido-geiko: (poruszanie)
  1. Zenkutsu-dachi w przód (mae-ni), w tył (sagari), obrót (mawate), ura (odwrotnie), kaiten (obrotowo) z kombinacjami technik
  2. Łączenie kilku pozycji z technikami np.;
   - kokutsu-dachi shuto-mawashi-uke + zenkutsu-dachi + gyaku-zuki
   - zenkutsu-dachi + oi-zuki + tei-kokutsu-dachi + shotei-uke + enoji-dachi + gyaku-zuki

  Kata: Pinian IV, Juji-kata wykonane na dwie strony z zadanymi technikami: uke + gyaku-tsuki
      Kata bunkai Pinian I-IV

  Sprawność fizyczna:
  • Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 60, wznosy tułowia leżąc x 60, przysiady z wyskokiem x 60, ugięcia ramion (pompki) x 50
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera - 60s.
  • Przerzut partnera przez plecy do stania na rękach
  • Podskoki do wysokości pasa + 20cm

  Samoobrona: Uwalnianie z obchwytów przodem

  Kumite: Ju-kumite 15 x 1,5min


  PAS ZIELONY Z BRĄZOWĄ BELKĄ 3 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  1. Poruszanie w pozycjach ura, kaiten z technikami w pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi

  Kata: Gekisai-dai, Juji-kata w pozycji kokutsu-dachi, kumite-no-kamae
      Bunkai kata: Pinian I-IV

  Sprawność fizyczna:
  • Gibkość: wykonanie tzw. szpagatu
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 70, wznosy tułowia leżąc x 70, przysiady z wyskokiem x 70, ugięcia ramion (pompki) x 60
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera - 60s.
  • Przerzut partnera przez plecy do stania na rękach
  • Podskoki do wysokości pasa + 20cm

  Samoobrona: Uwalnianie z duszenia

  Kumite: Ju-kumite 15 x 1,5min


  PAS BRĄZOWY 2 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  1. Znajomość technik i nazewnictwa technik zastosowanych w kata Pinian
  2. Poruszanie w pozycji walki z kombinacją technik

  Kata: Pinian V, Sanchin
      Bunkai: kata Pinian I-V

  Sprawność fizyczna:
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 80, wznosy tułowia leżąc x 80, przysiady z wyskokiem x 80, ugięcia ramion (pompki) x 60
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera - 60s.
  • Podskoki do wysokości pasa + 30cm

  Kumite: Ju-kumite 20 x 1,5min.


  PAS BRĄZOWY Z CZARNĄ BELKĄ 1 KYU

  Opanowanie techniki z zakresu powyższych kyu oraz znajomość poniższych
  Technika:
  1. Znajomość i zastosowanie technik oraz nazewnictwa w kata do 1kyu włącznie
  Kata: Gekisai-sho, Yantsu
      Bunkai kata Pinian I-V

  Sprawność fizyczna:
  • Siła: skłony brzucha leżąc x 100, wznosy tułowia leżąc x 100, przysiady z wyskokiem x 100, ugięcia ramion (pompki) x 100
  • Stanie na rękach z asekuracją partnera - 60s.
  • Podskoki do wysokości pasa + 30cm

  Kumite: Ju-kumite 20 x 1,5min


V. Stopnie szkoleniowe mistrzowskie

 1. Osoba zdająca na stopień mistrzowski Idan kyokushin karate musi spełnić następujące warunki:
  • ukończone 18 lat
  • stopień szkoleniowy 1kyu
  • min. 5 letni staż w kyokushin karate
  • opanowała wymogi techniczne
  • angażuje się w rozwój swojego Dojo i organizacji Kyokushinkan
  • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
  • uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu


 2. Osoba zdająca na stopień mistrzowski IIdan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:
  • ukończone 21 lat
  • stopień szkoleniowy 1dan
  • min. 7 letni staż w kyokushin karate
  • czas karencji od ostatniego egzaminu min 2 lata
  • opanowała wymogi techniczne
  • angażuje się w rozwój swojego Dojo i organizacji Kyokushinkan
  • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
  • uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu


 3. Osoba zdająca na stopień mistrzowski IIIdan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:
  • ukończone 25 lat
  • stopień szkoleniowy 2dan
  • min. 10 letni staż w kyokushin karate
  • czas karencji od ostatniego egzaminu 3 lata
  • opanowała wymogi techniczne
  • prowadzi własne Dojo lub jest instruktorem samodzielnym w Dojo macierzystym
  • w wyjątkowy sposób angażuje się w rozwój Dojo i organizacji Kyokushinkan
  • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
  • uzyskała pisemną opinię z macierzystego klubu


 4. Osoba zdająca na stopień mistrzowski IVdan kyokushin karate musi spełniać następujące warunki:
  • ukończone 30 lat
  • stopień szkoleniowy 3dan
  • min. 15 letni staż w kyokushin karate
  • czas karencji od ostatniego egzaminu 4 lata
  • opanowała wymogi techniczne
  • prowadzi własne Dojo lub jest instruktorem samodzielnym w Dojo macierzystym
  • wychowała mistrza posiadającego czarny pas
  • w wyjątkowy sposób angażuje się w rozwój Dojo i organizacji Kyokushinkan
  • uzyskała pisemną zgodę od swojego sensei lub Shihan oraz zgodę Branch Chiefa
  • pisemna opinia macierzystego klubu potwierdzona przez PFKK


 5. Wymogi dotyczące osób zdających na 5dan i wyżej leżą w gestii Światowej Organizacji, z którą współpracuje PFKK. Organizacja Kyokushin-kan International stopni 5 i 6 dan nie nadaje bez egzaminu. Egzaminy na 5 i 6 dan zdaje się tylko przed Kancho Hatsuo Royama i Fuku-kancho Tsuyoshi Hiroshige.

 6. Egzamin weryfikacyjny na stopnie mistrzowskie przeprowadza komisja egzaminacyjna na wniosek egzaminowanego. Podchodzący do egzaminu weryfikacyjnego na stopnie mistrzowskie musi spełnić następujące warunki:
  • mieć ukończone odpowiednią ilość lat według wyższych wymagań
  • min. roczny staż w kyokushin karate
  • udokumentowany staż w sztukach walki oraz posiadany stopień szkoleniowy
  • pisemną opinię macierzystego klubu potwierdzoną przez PFKK

 7. Wymogi egzaminacyjne na stopnie mistrzowskie

  Czarne pasy:
  • Opanowanie zakresu technicznego na stopnie szkoleniowe kyu
  • Znajomość nazewnictwa i zastosowania technik z zakresu stopni uczniowskich oraz zastosowanych w kata
  • Znajomość kata bunkai
  • Znajomość ura-waza
  • Umiejętność prowadzenia walki w pełnym kontakcie

  SHODAN:
  1. Kata: Pinian I-V, Gekisai-dai Gekisai-sho, Saiha, Nifanchin Shodan.
  2. Jedno kata z kijem - Bo
  3. Kumite: 20 x 1,5min

  NIDAN:
  1. Kata: Garyu, Seienchin, Naifanchin Nidan
  2. Jedno kata z kijem - Bo
  3. Kumite: 20 x 1,5min

  SANDAN:
  1. Kata: Seipai, Kanku, Nifanchin Sandan
  2. Dwa kata z kijem - Bo
  3. Kumite: 30 x 1,5min

  YONDAN:
  1. Kata: Sushiho, Tensho
  2. Kumite: 40 x 1,5min